รายละเอียดการเก็บคะแนนภาษาอังกฤษปลายปี

1. Listening: การฟัง = นักเรียนจะฟังเนื้อเรื่องหรือบทสนทนาและทำแบบทดสอบเป็นปรนัย (แบบเลือกตอบ มีคำถาม 12 ข้อ) และเลือกคำไปเติมในช่องว่าง (มีคำถาม 8 ข้อ)  

(ฟังเนื้อเรื่องหรือบทสนทนาที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วทำข้อสอบ) คะแนนเก็บ = 10 marks 

2. Speaking: การพูด + Project work: ชิ้นงาน 

Speaking (การพูด) - Recitation:The Little Clock

ท่องบทอาขยาน = 5 marks

Make one story about "My favourite sport" 10 sentences

+ ฝึกพูดให้ชำนาญ มาสอบพูดกับคุณครู  = 5 marks

(For Grammar ในเนื้อหาที่จัดทำต้องประกอบด้วย Present Simple Tense)

 ,คุณครูจะถาม 1 คำถามจากเรื่องที่พูด 

Project work (ชิ้นงาน) 

Make one story about "My favourite sport" 10 sentences

For Grammar ในเนื้อหาที่จัดทำต้องประกอบด้วย  

=  Present Simple Tense

ทำใส่กระดาษ A4 ทำเป็น Pop-up card

รูปของกีฬาที่นักเรียนชอบ 1 รูป 

(กระดาษสีสวยงามได้หรือกระดาษหอมได้),

เขียนด้วยลายมือนักเรียนเอง (ไม่พิมพ์) 10 ประโยค

+ ความสวยงาม = 10 marks   

3. Reading: การอ่าน = Reading Test เป็นข้อสอบปรนัย

(แบบเลือกตอบและจับคู่,มีคำถาม 30 ข้อ)

เนื้อหามาจาก Value Education Unit 6 - 10 = 10 marks 

4. Writing: การเขียน = 10 marks

4.1 Dictation = เขียนคำตามคำบอกของคุณครู 12 คำ

และเขียนประโยคตามคำบอก 4 ประโยค

โดยคำศัพท์มาจาก My world of English 50 คำ

และมาจาก Cool Kids 20 คำ (จากในเว็บนี้) = 5 marks

4.2 Writing Test = 20 ข้อ เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ

เนื้อหามาจาก My world of English: Present Perfect Tense,

Reported Speech and group words  รวมคะแนน = 10 marks

5. Attitude: ทัศนคติ, การวางตัว, กิริยาท่าทาง = 10 marks 

พิจารณาจาก ความตั้งใจเรียน / ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา / มีน้ำใจ เมตตา ช่วยเหลิอผู้อื่น / มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน / มีระเบียบวินัย / เคารพผู้อื่น 

       กำหนดการส่งงานและการสอบจะแจ้งภายหลังในห้องเรียนค่ะ

       แต่ทำและเตรียมท่องได้แล้วค่ะ 

 

 

 

edit @ 21 Dec 2016 15:33:46 by English2016 G.5