สอบ Dictation 1

posted on 27 Jul 2015 20:29 by suthatip2011

Dictation                 Grade 5                        Semester 1

1. describe      บรรยาย/พรรณนา 2. characteristic  ลักษณะนิสัย
3. comfortable   สะดวกสบาย        4. intelligent ฉลาด,มีไหวพริบดี                                           
5. important     สำคัญ             6. dangerous     อันตราย
7. exhibition    การแสดงนิทรรศการ  8. attractive    มีเสน่ห์ดึงดูด
9. enough        พอเพียง/เพียงพอ  10. vegetable      ผัก,พืชผัก
11. angrily      อย่างโกรธแค้น    12. abroad         ต่างประเทศ
13. rooster      ไก่ตัวผู้          14. delicious      อร่อย
15. collect      รวบรวม/สะสม  16. earthquake       แผ่นดินไหว
17. injection    การฉีดยา        18. nervous  กระวนกระวาย/หงุดหงิด
19. opinion      ความคิดเห็น/ทัศนะ 20. statue        อนุสาวรีย์/รูปปั้น
21. planetarium  หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง 22. country    ประเทศ
23. problem      ปัญหา             24. cheerful    สดชื่น/ร่าเริง
25. village      หมู่บ้าน            26. mountain    ภูเขา
27. struggle     ดิ้นรน/ต่อสู้         28. honest      ซื่อสัตย์/สุจริต
29. decide       ตัดสินใจ           30. language    ภาษา
31. medicine     ยารักษาโรค         32. planet ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
33. definite     แน่นอน/แน่ชัด/ชัดเจน 34. indefinite ไม่มีกำหนด/ไม่แน่นอน/ไม่ชัดแจ้ง
35. culture      วัฒนธรรม       36. nation     ประเทศ,ชาติ
37. ocean        มหาสมุทร       38. continent      ทวีป
39. desert       ทะเลทราย       40. different  แตกต่างกัน/ไม่เหมือนกัน
41. improve      ทำให้ดีขึ้น/ปรับปรุง 42. several   หลาย/เยอะแยะ
43. spectacles   แว่นตา          44. crowd      ฝูงชน/กลุ่มคน/มวลชน 
45. occupy       ครอบครอง/ยึดครอง 46. journey  การเดินทาง/ระยะทางที่เดิน  
47. vowel        เสียงสระ / สระ   48. consonant  เสียงพยัญชนะ
49. peninsula    คาบสมุทร        50. company   หมู่เพื่อนฝูง/บริษัท

การสอบคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนที่ 1 มีดังนี้

(และจะแจ้งเพิ่มเติมภายหลังอีก)

 1. Speaking  10  marks  :  Speaking the Recitation (Cocks crow ....)

 and Speaking about My holiday  10  sentences

 2. Reading  10  marks  :  Reading Test from Value Education

 Unit 1 - 5 ( 30 Mutiple Choices ) 

 3. Writing  10  marks  : Dictation  from the dictation list  ( 50 words ) 

 สอบ 12 คำ + 4 ประโยค  ( ฟังเสียงครู + เขียนตามคำบอก )

 and Doing the handwriting book in the classroom. 

 4. Project Work  10  marks  :  Using A4 colour paper and stick the picture

and write about My holiday 10 sentences ( write by yourself )

and practice to speak for Speaking Test. 

 5. Attitude  10  marks    :  Paying attention, Joining activities in class,

 Discipline and Responsibility, Being on time.

 6. Listening Test 10 marks (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)