แจ้งรายละเอียดการท่องคำศัพท์ ป.5/2-4

1. คำศัพท์ในเล่มขาวนั้น จะใช้ฝึกอ่านในทุกคาบเรียนวันละ 1 หน้า เพื่อสร้างอุปนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และค้นคว้าคำศัพท์

2. คำศัพท์ที่จะใช้สอบ Dictation ใหญ่ จะใช้ในเว็บนี้ทั้ง My world และ Cool Kids จากเว็บนี้ รวม 70 คำ จะสอบหลังสอบครั้งที่ 1

3. การท่องศัพท์ทุกวันๆละ 5 คำ เป็นการเตรียมตัวในการสอบอย่างสม่ำเสมอทุกวัน 

4. คุณครูจะใช้วิธีเช็คการท่องคำศัพท์หลายแบบ ไม่จำเป็นจะต้องเขียนทุกครั้ง

 

edit @ 21 Jun 2016 14:36:32 by English2016 G.5